Vesterbrogadetællinger

For English version view below.

Tællingerne ligger som Excel-filer. Der er én fil for hvert af de talte kryds. Hver fil indeholder en række regneark. Det første regneark i hver fil indeholder et billede af krydset med en markering for de talte retninger: E = øst, S = syd, W = vest og N = nord. De næste par regneark indeholder tællingerne opdelt på hver af retningerne, som køretøjerne kan komme fra. Hvis man vælger ét regneark vil man kunne se tællinger på antallet af køretøjer, der er kørt fra den retning og ind i krydset. Som det fremgår af den første kolonne ”TIME” er tællingerne aggregerede i 5 minutters intervaller. For hver tolvte rækker kan man se det totale antal køretøjer i den talte time. De næste kolonner er inddelt på baggrund af svingretninger, som køretøjerne svinger ud af krydset: Left Turn = venstresving, Straight Through = lige igennem, Right Turn = højresving & U turn = uvending. Under hver af disse svingretninger er der inddelt køretøjtyper: CAR = personbil, LGV = varevogn, OGV1 = lastbil, OGV2 = stor lastbil, Bus = bus & MCY = motorcykler. Sidste kolonne under hver svingretning ses det samlede antal køretøjer i 5 minutters intervaller. I hver fil, efter regnearkene for retningerne, er der et regneark der viser antallet af fodgængere: ”Peds”. Dette regneark er også inddelt i 5 minutters intervaller, som ses i første kolonne, med summen for hver time. De næste kolonner indeholder de dele af krydset som fodgængerne krydser i. Hver af disse er inddelt i de retninger fodgængerne går. En fodgænger der krydser gaden i East (E) kan enten gå i nordlig eller i sydlig retning. Det samme gælder for West (W). Mens fodgængere der krydser i South (S) og North (N), kan gå i østlig eller vestlig retning. En fodgænger, der krydser vejen for at krydse igen til det diagonalt modsatte hjørne, bliver talt med to gange. Én gang for hver gang han krydser, blot i en anden kolonne. Hver fil indeholder også et regneark ved navn ”Pedal Bikes”. Dette ark indeholder tællinger af cyklister. Her ser vi igen tiden inddelt i 5 minutters intervaller i første kolonne. De næste kolonner er igen inddelt i retningen hvorfra cyklisterne kommer, hvor hver er underinddelt i svingretninger ud af krydset. Det sidste regneark i hver fil indeholder tællinger på ladcykler. Dette regneark er identisk med det for almindelige cykler.

These traffic counts are saved as Excel files. There is one file for each of the counted intersections. Each file contains a number of spreadsheets. The first spreadsheet in each file contains an image of the intersection with the directions marked on the image: E = East, S = South, W = West and N = North. The next few spreadsheets contain counts of vehicles for each possible direction. Each spreadsheet contains the number of vehicles running into the intersection from a given direction. The column "TIME" contains the counts aggregated in 5 minute intervals. For every twelve rows there is a total number of vehicles pr. hour. The next columns in each spreadsheet are grouped based on turn directions. Here, it is possible to see which direction the vehicles turn out of the intersection: Left turn, Straight Through, Right Turn and U-turn. Each turn direction is divided in vehicle types: CAR = passenger car, LGV = light goods vehicle (vans, pick-ups etc.), OGV1 = Other Goods Vehicle (truck), OGV2 = Other Goods Vehicle (large truck), Bus = bus & MCY = motorcycles. The last column under each turn direction is the total number vehicles independent of category. In each file, after the spreadsheets for directions, there is a spreadsheet showing the number of pedestrians: "Peds". This spreadsheet is also divided into 5-minute intervals, as seen in the first column. The next columns contain the parts of the intersection in which the pedestrians are crossing the street. Each of these is divided into the directions the pedestrian is walking. A pedestrian crossing the street in the East (E) can either go in a northerly or southerly direction. The same applies to West (W). While pedestrians crossing in South (S) and North (N), can only walk in an easterly or westerly direction. Pedestrians that cross two roads to get to the diagonally opposite corner are counted twice. Each file also contains a worksheet named "Pedal Bikes". This sheet contains counts of cyclists. Here again we see the time divided into 5 minute intervals in the first column. The next columns are again divided into the direction from which the cyclists enter the intersection. Each of these directions is subdivided in turn directions out of the intersection. The last worksheet in each file contains counts of cargo bikes. This spreadsheet is identical to that of ordinary bicycles.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi