134 datasæt fundet

Formater: CSV

Filtrér resultater
  • Luftforurening

    Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time. Stofliste: NO2: Kvælstofdioxid, NOx: Kvælstofoxider, CO: Kulmonoxid, O3: Ozon, PM10: Partikler mindre end 10 µm...
  • Samlet afmærkning på veje

    Datasættet viser al afmærkning på offentlige og private fælles veje.Det er en samling af de enkelte typer af afmærkning Følgende typer: Blå cykelfelt Cykel rampe Fodgængerfelt...
  • Toiletter TMF

    Toiletter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Tabellen indeholder oplysninger om bl.a. toilettyper (toilet, toilet med handicap adgang, bemandet,...
  • Træer, basisregister

    Master register der indeholder alle træer (fx. parktræer, naturtræer, gadetræer samt risikotræer, træer med bakteriekræft og fældede træer) på kommunale veje. Eksisterende træer...
  • Trafikskilte

    Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
  • Parkeringstælleområder

    Den samlede parkeringstælling og belægningsprocent inden for udvalgte tælleområder optalt kl. 12, kl.17 og kl. 22 - 2 gange årligt i marts og oktober fra år 2012 og frem.
  • Parkeringstællinger

    Parkeringstællinger på veje/vejstrækninger foretages to gange i marts og oktober kl. 12, 17 og 22 i udvalgte områder. Parkeringsbelægningsprocenter beregnes udfra...
  • Trafiktal

    Tællesteder med data for den gennemsnitlige trafik på et helt døgn for både cykler og biler (såkaldt årsdøgnstrafik - ÅDT). (Counting locations with data for the average traffic...
  • Tællinger, ophold

    Opholdstællinger. Der er tale om et øjebliksbillede. Pladsen bliver talt hvert kvarter og så bliver der beregnet et gennemsnit pr. time kl. 10-18. Efter ide fra den danske...
  • Tællinger, fodgængere

    Antal fodgængere talt på en hverdag kl. 7-19 i begge retninger. (Number of pedestrians counted on a weekday 7-19 in both directions)
  • Tællinger, løb

    Antal løbere talt på en hverdag kl. 7-19 i begge retninger. (Number of runners counted on a weekday 7-19 in both directions)
  • Skoledistrikter (inkl. historik fra 2014)

    Københavns Kommunes skoledistrikter
  • Københavns Kommunes organisationsenheder

    Data er trukket på baggrund af lokationsdata i Københavns Kommunes organisatoriske enhed. Data holdes ved lige af forvaltningernes grunddataansvarlige. Data indeholder bl.a.:...
  • Nedløbsrist - vejbrønd

    Placering og FOT_ID og type for københavnske vejbrønde.
  • Genbrugsstation

    Genbrugsstationerne i Københavns Kommune drives af Amager Ressource center. Ud over genbrugstationer, er der nærgenbrugsstationer, disse modtager ikke lige så mange typer affald...
  • Kommuneplan 2015, Rammeområder

    Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling. Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen...
  • Reklamebærende byudstyr

    Reklamebærende byudstyr fra AFA JCDecaux, som også står for drift og vedligehold af byudstyret, i henhold til koncessionskontrakt, som er indgået efter forudgående udbud....
  • Cykelstativer

    Datasættet viser hhv. cykelstativer driftet af Københavns Kommune og bycykelstationer i Københavns og Frederiksberg Kommuner Desuden vises private, nagelfasate cykelstativer på...
  • BBR Adresse - med matrikel, karre, roder og bydel (+ SOF og SUF områder)

    Dette datasæt indeholder Københavnske BBR adresser med : • Matrikel • Karre • Rode • Bydel • SUF lokalområde baseret på roder • SOF Distrikt baseret på roder Data overføres...
  • Flexzoner, parkering

    Flexzoner mellem licenszoner.
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).